Loading...

Szkolenia

Łódzki Dom Biznesu sp. o.o. jest instytucją doradczą, która łączy świat przedsiębiorców, samorządy oraz świat nauki w celu podejmowania wspólnych inicjatyw projektowych i rozwojowych. Integrujemy różnych partnerów w odpowiedzi na ich potrzeby związane z poszukiwaniem nowych obszarów do inwestowania, nowych rozwiązań organizacyjnych, doradztwa specjalistycznego, wiedzy eksperckiej.

Specjalizujemy się w działalności doradczej i szkoleniowej w zakresie finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, m.in. w obszarach Innowacji, działalności B+R, nowych technologii, internacjonalizacji przedsiębiorstw, realizacji inwestycji o charakterze publicznym. Wspólnie z klientami realizujemy kluczowe projekty, oferując wsparcie przy zamówieniach publicznych i procedurze zamówień zgodnej z zasadą konkurencyjności oraz przy rozliczaniu wniosków o płatność.
Doradzamy przedsiębiorcom oraz koordynujemy dla nich proces uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Oferujemy usługi doradcze w zakresie opracowania oraz wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015. Opracowujemy studia wykonalności, biznes plany, programy funkcjonalno-użytkowe oraz inne dokumenty o charakterze strategii, planów, programów, ewaluacji, badań.

Wspieramy środowisko start-upowe, na początkowym etapie funkcjonowania. Oferujemy doradztwo w obszarze poszukiwania źródeł finansowania powstałych planów rozwojowych. Ważnym obszarem działalności naszej firmy są szkolenia. Na życzenie klienta, zbadamy jego potrzeby szkoleniowe, dopasujemy i zaoferujemy odpowiedni program i tematykę, tak aby w jak największym stopniu zaspokoić oczekiwania i podnieść kompetencje naszych partnerów.

W naszej ofercie znaleźć można szkolenia m.in. w zakresie zarządzania stresem w celu kreatywnego rozwiązywania problemów, efektywnego motywowania pracowników, zarządzania własną energią w pracy menadżera, efektywnej organizacji pracy zespołowej, budowania relacji z klientami, rozwoju i kierowania przedsiębiorstwem w oparciu o wartości, zarządzania czasem, a także szeroki wachlarz szkoleń z tematyki finansowania przedsiębiorstw i środków UE.

Nasi eksperci to wysokiej klasy specjaliści, którzy mogą przygotować dedykowany program szkoleniowy dla biznesu i nie tylko w zależności od potrzeb klientów (również w j. angielskim).
Mamy nadzieję, że znajdziesz tutaj coś dla siebie.

Rozwój i kierowanie przedsiębiorstwem w oparciu o wartości

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry zarządzającej, kierowników szczebla decyzyjnego, zarządzających zespołami pracowniczymi.
W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy, którzy mają wpływ na kreowanie systemu wartości w firmie.

 • Twoje zaangażowanie.
 • Filozofia biznesu opartego na wartościach.
 • Nie ilość a jakość – wartości w twojej firmie.
 • Twoja wizja i misja przedsiębiorstwa.
 • Zasady i kodeks etyki.
 • Określenie stref kontaktów – rekomendacje.
 • Wyznaczanie celów i monitorowanie rekomendacji.
 • Jak planować efektywne działania w obszarze komunikowania wartości w kierunku osiągania celów biznesowych i podnoszenia ?
 • Praca z arkuszami: monitorowanie rekomendacji, arkusz osiągnięć, arkusz biograficzny.

Zarządzanie czasem

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko, którzy przy wykonywaniu obowiązków służbowych muszą zarządzać własnym czasem jak i czasem podległych pracowników.

 • Czas – teoretyczne aspekty i definicje.
 • Krąg zarządzania czasem w firmie.
 • Zarządzanie czasem – najczęściej popełniane błędy.
 • Sposoby inwentaryzacji czasu pracy.
 • Sposoby radzenia sobie ze złodziejami czasu.
 • Wpływ zarządzania czasem na efektywność wykonywanych zadań.
 • Krzywa wydajności.
 • Stosowanie reguły PPP: predyspozycje, przyzwyczajenia, preferencje.
 • Dobre i złe nawyki w gospodarowaniu czasem.
 • Zasady ustalania priorytetów.
 • Ćwiczenia.

Efektywna organizacja pracy zespołowej

Szkolenie skierowane jest do kadry pracowniczej bez względu na zajmowane stanowisko. W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy, którzy są zainteresowani tematyką pracy zespołowej i budowania efektywnych zespołów pracowniczych nastawionych na osiągania celów.

 • Efektywność.
 • Efektywny zespół zadaniowy.
 • Jak zbudować efektywny zespół?
 • Podział pracy w zespole.
 • Organizacja pracy zespołowej.
 • Ewaluacja pracy zespołu – pytania.
 • Role zespołowe.
 • Normy grupowe.
 • Zespołowe podejmowanie decyzji.

Budowanie relacji z klientami

Szkolenie skierowane jest do kadry pracowniczej bez względu na zajmowane stanowisko. W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy, którzy są zainteresowani tematyką budowania relacji z klientami. Nabyta wiedza i kompetencje mogą być wykorzystane również przez pracowników działów handlowych, eksportowych, działów rozwoju, działów marketingowych.

 • Przedstawienie rodzajów i metod komunikacji.
 • Relacyjny model współpracy z klientem zewnętrznym.
 • Typy i charakterystyka klientów zewnętrznych.
 • Budowanie relacji w oparciu o wartości.
 • Rola komunikowania i sposoby docierania z informacją.
 • Słuchanie a słyszenie, dwa aspekty w komunikowaniu się interpersonalnym.
 • Opracowanie podstawowych standardów świadczenia usług.

Zarządzanie stresem w celu kreatywnego rozwiązywania problemów

Szkolenie skierowane jest do kadry pracowniczej bez względu na zajmowane stanowisko. W szkoleniu użyteczne informacje odnajdą wszyscy pracownicy, którzy pracują pod presją, w warunkach stresogennych, podzielają poczucie wyczerpania emocjonalnego.

 • Czym jest stres?
 • Objawy reakcji stresowej.„Utrudniacze” i „pomagacze”.
 • Style radzenia sobie ze stresem.
 • Cechu osobowości a radzenie sobie ze stresem.
 • Styl życia a radzenie sobie ze stresem.
 • Techniki relaksacyjne i inne sposoby kontroli stresu.
 • Wypalenie zawodowe.

Efektywne motywowanie pracowników

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry zarządzającej, kierowników szczebla decyzyjnego, zarządzających zespołami pracowniczymi.  W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy, którzy mają wpływ na tworzenie i motywowanie pracowników w celu uzyskiwania określonych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Czym jest motywacja.
 • Styl zarządzania a motywacja pracowników.
 • Finansowe czynniki motywacyjne.
 • Pozapłacowe i niepieniężne środki motywowania.
 • Budowanie systemu motywacyjnego w firmie.

Analiza finansowa inwestycji na potrzeby sporządzenia: biznes planu/wniosku o dofinansowanie projektu/studium wykonalności

Szkolenie adresowane jest do osób, które zajmują się tworzeniem studiów wykonalności i analiz finansowych do studiów wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych jak i biznes planów, zarówno pracowników przedsiębiorstw, jak i osób zatrudnionych w instytucjach publicznych, jednostkach samorządu terytorialnego, szkołach i instytucjach pozarządowych.

 • Struktura studium wykonalności i biznes planu.
 • Analiza wykonalności i alternatyw.
 • Luka finansowa a metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów.
 • Analiza ekonomiczno-finansowa projektów inwestycyjnych.
 • Przychody i koszty a przepływy pieniężne projektu.
 • Płynność finansowa, wykonalność i trwałość finansowa projektu.
 • Proste i dyskontowe metody oceny efektywności ekonomiczno-finansowej projektów.
 • Analiza finansowa a analiza ekonomiczna projektu.
 • Analiza ryzyka projektu: analiza wrażliwości, analiza ryzyka.

Skuteczny biznes plan

Szkolenie adresowane jest do osób fizycznych, które są etapie tworzenia własnych przedsiębiorstw w formie start-upów.

 • Struktura biznes planu
 • Analiza wykonalności i alternatyw.
 • Sprawozdanie finansowe – podstawowe informacje
 • Analiza ekonomiczno-finansowa projektów inwestycyjnych:
  • Przychody i koszty a przepływy pieniężne projektu,
  • Płynność finansowa, wykonalność i trwałość finansowa projektu,
  • Proste i dyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych,
  • Podstawowe zasady oceny efektywności ekonomiczno-finansowej projektów,
  • Analiza finansowa a analiza ekonomiczna projektu, uwzględnienie korzyści społecznych
 • Praktyczne aspekty sporządzania biznesplanówAnaliza finansowa projektów:
  • założenia do analizy finansowej, budowanie projekcji przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowej  efektywności projektu, wskaźniki FNPV i FRR, wskaźnik FRR/C i FRR/K, analiza trwałości finansowej projektu.
 • Analiza finansowa projektów:Analiza ryzyka projektu: analiza wrażliwości

Skuteczne systemy zarządzania i kontroli ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania i zamykania projektów

Szkolenie adresowane jest do osób, urzędników administracji rządowej i samorządowej, w tym instytucji pośredniczących i instytucji zarządzających, którzy na co dzień wykonują obowiązki związane z dystrybucją środków UE w Polsce.

 • Wprowadzenie – przepisy Wspólnotowe, weryfikacje administracyjne, przepływ informacji (IZ/IP).
 • Podstawowe zasady dotyczące procedury naboru wniosków i kontraktacji.
 • Skuteczny monitoring projektów oraz programów.
 • System weryfikacji wydatków.
 • Instrumenty inżynierii finansowej.
 • Procedury windykacji należności oraz ich skuteczność.
 • Celowość wydatkowania środków z funduszy strukturalnych oraz audyty w tym zakresie.
 • Ryzyka związane z niedochowaniem trwałości projektów.
 • Badania ewaluacyjne dotyczące programów operacyjnych.
 • Badanie systemów prowadzone przez uprawnione do tego instytucje.
 • Słabości systemowe oraz zagrożenia z nimi związane.

ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Szkolenie adresowane jest do osób, które zajmują się jakością w organizacji, planują wdrożenie systemu zarządzania jakością.

 • Wprowadzenie
 • System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 – podstawowe informację
 • Omówienie i interpretacja rozdziałów normy ISO 9001:2015
 • Zakres normy
 • Powołania normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wspomaganie
 • Operacje
 • Ocena wyników
 • Doskonalenie
 • Sprawdzian wiedzy w postaci praktycznych ćwiczeń
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Nasze wartości

Tak Działamy

ZAUFANIE

PROFESJONALIZM

ZAANGAŻOWANIE

WSPÓŁPRACA

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami!