Pilotaz Przemysł 4.0

05.05.2021

Konkurs PARP - Przemysł 4.0

Celem pilotażu Przemysł 4.0 jest wsparcie małych i średnich (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorstw produkcyjnych.Przez przedsiębiorstwo produkcyjne oferujące swoje wyroby na sprzedaż rozumie się przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie PKD (ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wskazującym na prowadzenie działalności produkcyjnej.Grant mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 lub wdrożenia wybranego obszaru działań w działalności produkcyjnej wnioskodawcy, które są wynikiem opracowanej mapy drogowej. O grant w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie mali lub średni (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną, oferujący swoje wyroby na sprzedaż, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych. Zasady finansowania:Grant może być przyznany na projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 lub wdrożenia wybranego obszaru działań w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Zadania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z mapy drogowej wnioskodawcy. W ramach projektu mogą być dofinansowane zakupy związane z następującymi technologiami, stanowiącymi warstwę bazową dla planowanych przemian: 1) Big Data oraz działania związane z analizą danych; 2) Roboty przemysłowe; 3) Przemysłowy Internet rzeczy; 4) Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS); 5) Cyberbezpieczeństwo; 6) Chmura obliczeniowa; 7) Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość; 8) Sztuczna inteligencja; 9) Blockchain; 10) Druk addytywny (druk 3D). 🔴 Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych). 🔴 Maksymalna intensywność wsparcia w zakresie pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. 🟢Grant mogą otrzymać projekty dotyczące przygotowania do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 lub wdrożenia wybranego obszaru działań w działalności produkcyjnej wnioskodawcy, które są wynikiem opracowanej mapy drogowej. ☎💻aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu mailowego: piotr.szablewski@ldb.net.pl / biuro@ldb.net.pl

Czytaj więcej...

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2027 - FORMULARZ PRZEDSIĘWZIĘCIA

28.04.2021

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2027 - FORMULARZ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (FEŁ2027) Czym jest dokument? O co chodzi? Teraz mamy możliwość decydowania o przyszłości naszego regionu na naszym poziomie. Mianowicie mamy możliwość zgłoszenie propozycji przedsięwzięć, planowanych do realizacji w latach 2021-2027 przy wykorzystaniu środków unijnych. Zgłoszone poprzez formularz projekty zostaną potraktowane jako wstępne propozycje przedsięwzięć, które mogłyby zostać zrealizowane przy udziale środków EFRR lub EFS+. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: https://bit.ly/3e31OWt Pozostały jeszcze 3 dni na uzupełnienie formularza. Wszystkie ręce na pokład i do dzieła. W przypadku pytań związanych z formularzem prosimy o kontakt mailowy na adres: programowanie2020@lodzkie.pl.

Czytaj więcej...

NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „Biznes na PLUS”

26.04.2021

NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „Biznes na PLUS”

Z ogromną przyjemnością informujemy wszystkich przedsiębiorców z naszego regionu, iż ruszył już nabór do kolejnej edycji Nagrody Gospodarczej WŁ, której to organizatorem jest Województwo Łódzkie. Kandydaturę do nagrody można zgłaszać w 5 kategoriach:Świadomi w biznesie – Nagroda PublicznościDebiut RokuLider InnowacjiEksportowy Produkt RokuProjekt PrzyszłościDodatkowo na stronie: https://bit.ly/3dWdudz można wziąć udział w głosowaniu na nagrodę publiczności w kategorii ŚWIADOMI W BIZNESIE, i wesprzeć rzetelny biznes.Udział w konkursie jest bezpłatny Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz za pośrednictwem strony internetowej https://biznesnaplus.lodzkie.pl/Nabór trwa do 30 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej...

ŁDMP

22.04.2021

Spotkanie informacyjne o projekcie ŁDMP - 29.04.2021 r. o godz. 12.00

29 kwietnia o godz. 12.00 rozpoczynamy spotkanie informacyjne dotyczące projektu ŁDMP, na którym przedstawimy zasady udziału obowiązujące w 1 naborze❓📚🚀🔴 Aby wziąć udział w wydarzeniu, na adres mailowy 💻nowafirma@ldb.net.pl, należy wysłać zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu‼🔴W odpowiedzi na przesłanego maila zostanie przekazany zwrotnie link do spotkania, organizowanego za pomocą komunikatora internetowego.☎🔴 jeśli potrzebujecie pomocy przed spotkaniem skontaktujcie się z nami 573444044🔴Więcej szczegółów dotyczących projektu znajdziecie na stronie www: https://bit.ly/3vgYDAd

Czytaj więcej...

lodzldamlodychprzedsiebiorcow

21.04.2021

Rusza nabór w ramach Projektu „Łódź dla młodych przedsiębiorców” – I tura

Od 04.05.2021 r. osoby do 29 roku życia , które chcą założyć własną działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego mogą składać formularze rekrutacyjne w projekcie realizowanym przez Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Łódzkim Domem Biznesu Sp. z o.o. W projekcie mogą brać udział osoby: 🔴bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo w wieku od 18 do 29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID – 19,🔴zamieszkujące bądź uczące się na obszarze województwa łódzkiego w powiatach: m. Łódź, łódzki wschodni, tomaszowski, zgierski, pabianicki i brzeziński.W ramach projektu można uzyskać wsparcie w postaci:• szkoleń (indywidualnych i grupowych),• dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,• finansowego wsparcia pomostowego – min. 11 550,00 zł (6 miesięcy x 1 925,00 zł).Łączna wartość pomocy dla jednego uczestnika projektu wynosi 34 600,00 zł.W I turze naboru do projektu planowane jest zakwalifikowanie 27 osób.Dokumenty rekrutacyjne można składać:• osobiście w Biurze Projektu: ul. Piotrkowska 262/264 pokój 306, 90-361 Łódź, w godz. 8:00-15:00• listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera• elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).Nabór formularzy potrwa od 04.05.2021 do 24.05.2021. W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.Beneficjent zastrzega sobie również prawo do skrócenia terminu naboru w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników w danej turze (I tura – 54 formularze). W przypadkach opisanych powyżej o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych poinformujemy na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy. W związku z tym, że nadal istnieje ryzyko związane z pandemią COVID-19, zachęcamy do korzystania z elektronicznej i telefonicznej formy kontaktu. W przypadku kontaktu bezpośredniego obowiązują następujące zasady:🔴należy wcześniej umówić termin spotkania, ponieważ w Biurze Projektu jednorazowo może zostać przyjęta tylko jedna osoba,🔴do Biura obowiązkowo należy przychodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz zachować dystans społeczny - dwumetrowy odstęp,🔴przed spotkaniem należy zdezynfekować ręce. Dokumenty do pobrania dokumenty rekrutacyjne: Formularz rekrutacyjny (.doc) Pobierz Zał. nr 1 do formularza rekrutacyjnego – definicje (.pdf) Pobierz Oświadczenie o statusie na rynku pracy (.pdf) Pobierz Oświadczenia uczestnika Projektu (.pdf) Pobierz Regulamin rekrutacji uczestników (.pdf) PobierzKarta weryfikacji formalnej formularza (załącznik do Regulaminu rekrutacji) PobierzKarta oceny merytorycznej formularza (załącznik do Regulaminu rekrutacji) PobierzFormularz diagnozy potrzeb szkoleniowych (załącznik do Regulaminu rekrutacji) PobierzOpis sektorów wykluczonych (załącznik do Regulaminu rekrutacji) PobierzKarta oceny predyspozycji kandydata (załącznik do Regulaminu rekrutacji) Pobierz Dokumenty dotacyjne: Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności PobierzBiznesplan PobierzWzór karty oceny biznesplanu PobierzStandard oceny biznesplanu PobierzWzór umowy – wsparcie szkoleniowe PobierzWzór umowy – wsparcie finansowe PobierzWzór umowy – wsparcie pomostowe Pobierz

Czytaj więcej...

wydłużenie oceny wniosków

19.04.2021

Ocena projektów z naboru 2 wydłużona do 31 maja 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że ocena projektów o przyznanie grantu złożonych w naborze 2 w ramach projektu „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”, z uwagi na utrudnienia wynikające z pandemii COVID-19 zostaje przedłużona do 31 maja 2021 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia oceny stosowna informacja zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej www.rapidakcelerator.pl oraz w mediach społecznościowych.

Czytaj więcej...

eksoc start-up

16.03.2021

„Skąd finansować start-up? Źródła, zasady, wymogi aplikowania” - szkolenie odbędzie się 18 marca w godzinach 11:30-13:00 na platformie MS Teams

Serdecznie zapraszamy do udziału w inauguracyjnym szkoleniu w ramach III edycji konkursu Konkurs EkSoc StartUpSzkolenie pt. „Skąd finansować start-up? Źródła, zasady, wymogi aplikowania” odbędzie się 18 marca w godzinach 11:30-13:00 na platformie MS Teams, VIP Talks poprowadzi Maciej Kokotek – Jako Wiceprezes w Łódzkim Domu Biznesu m.in. doradza sektorowi MŚP w doborze optymalnych ścieżek i źródeł finansowania pomysłów inwestycyjnych oraz opracowuje Strategie Rozwoju samorządów lokalnych. W II edycji konkursu Ek-Soc Startup pełnił rolę mentora dla inicjatywy startupowej Galapago link do rejestracji: https://bit.ly/30IxadtZapisane osoby otrzymają zaproszenie do Teamsa w dniu 17 marca.

Czytaj więcej...

perly

09.03.2021

Perły Samorządu 2021- IX odsłona rankingu.

💁‍♂️💚 Z ogromna przyjemnością informujemy, że #PwCPolska, jako partner merytoryczny projektu, wspólnie z #DziennikGazetaPrawna przygotowało nową edycję rankingu “Perły Samorządu 2021”. To już IX odsłona rankingu. Tegoroczna ankieta została pogrupowana tematycznie w pięciu obszarach:🕵‍♂gospodarka,🕵‍♂edukacja,🕵‍♂zdrowie i opieka,🕵‍♂cyfryzacja,🕵‍♂środowiskoSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rankingu „Perły Samorządu” 2021 r.! Wszystkie nasze zaprzyjaźnione JST.🎁🛠🏆By otrzymać tytuł najlepszego włodarza albo najlepszej gminy w Polsce, należy zarejestrować się na stronie https://bit.ly/38n3IxA, a następnie do 23 marca 2021 r. wypełnić ankietę.☎ Kontakt organizacyjny: Rafał Zieliński, rafal.zielinski@infor.pl, tel. 22 530 42 01📖🖇📅 Program kongresu, który odbędzie się już w maju: https://bit.ly/3cdO2xQ 

Czytaj więcej...

8 marca 2021 r.

08.03.2021

Międzynarodowy Dzień Kobiet- 8 marca 2021 r.

🙋‍♂️🙆‍♂️💁‍♂️🙅‍♂️🙇‍♂️ Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, dla wszystkich Pań bez wyjątku😊 pragniemy złożyć życzenia wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, tych prywatnych jak i zawodowych, zadowolenia z partnerów zarówno życiowych jak i biznesowych. 💫🥇🎖 Niech wasze plany nie znają ograniczeń, a uśmiech i radość płynąca z osiąganych przez Was celów, niech każdego dnia motywuje wszystkich dookoła. Kobiety nie tylko „łagodzą obyczaje”, dzięki Wam po prostu świat staje się lepszy 😊 ❤️⚡link do facebook: https://bit.ly/3egfspD

Czytaj więcej...

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

27.02.2021

Konkurs dla MŚP na Innowacje

Konkurs dla MŚP na Innowacje. Termin naboru wniosków: 1.03.2021 – 30.04.2021 Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na: wdrożeniu wyników prac B+R; wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym eko innowacji. Alokacja środków w ramach konkursu wynosi 7 000 000 zł źródło: https://bit.ly/3dqGsSCaby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu mailowego: piotr.szablewski@ldb.net.pl / biuro@ldb.net.pl

Czytaj więcej...

POIR

27.02.2021

PO IR Konkurs "Szybka Scieżka"

Konkurs Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Pierwsza runda konkursu trwa od 22.03 do 12.04.2021 – tylko due przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja Budżet konkursu: 1 runda 100 000 000 PLNKto może uzyskać dofinansowanie:PrzedsiębiorstwaKonsorcja przedsiębiorstwkonsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max.3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.Na co można dostać dofinansowanie:Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczejProjekt może być realizowany do 31 grudnia 2023 r. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojoweźródło: https://bit.ly/3s0T5bdaby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu mailowego: piotr.szablewski@ldb.net.pl / biuro@ldb.net.pl

Czytaj więcej...

Łódź dla młodych przedsiębiorców

27.02.2021

Łódź dla młodych przedsiębiorców

Jeżeli:jesteś osobą młodą, która nie skończyła 29 lat jesteś osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo, zamieszkujesz lub uczysz się w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w powiecie m. Łódź, łódzki wschodni, tomaszowski, zgierski, pabianicki, brzeziński w województwie łódzkim utraciłeś pracę po 1 marca 2020 roku TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE

Czytaj więcej...

RAPID

07.08.2020

RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń.

Rusza nabór w ramach Projektu RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń.Od 17 sierpnia mikro, mali i średni przedsiębiorcy we wczesnej fazie rozwoju z województwa łódzkiego mogą składać wnioski w konkursie organizowanym przez Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. Do konkursu może przystąpić również osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w przypadku wyboru do udziału w programie, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, założy działalność gospodarczą na obszarze województwa łódzkiego.Warunkiem udziału w konkursie jest to, iż przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej dłużej niż 24 miesiące na dzień podpisania umowy wsparcia. Rekomendowany czas prowadzenia działalności gospodarczej przed przystąpieniem do konkursu nie powinien być dłuższy niż 21 miesięcy.Podmioty ubiegające się dofinansowanie kosztów na rozwój rentownego, skalowalnegoi powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach, mogą otrzymać nawet 500 tys. zł z funduszy europejskich. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 30 września br.W przypadku wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na konkurs Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia konkursu. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc finansową w celu rozwoju produktu, usługi lub technologiii  przeznaczyć na:a) zakup i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych  do  środków  trwałych  wraz                          ze specjalistycznym instruktażem  w  ich obsłudze,b) zakup materiałów i robót budowlanych,c) zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz oprogramowania wraz            z licencją, jeżeli będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych,d) zakup pozostałych wartości niematerialnych i prawnych,e) zakup usług, w tym usług doradczych, f) zakup surowców i materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Czytaj więcej...

Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowany w 2021 r .

07.08.2020

Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowany w 2021 r .

onkurs dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;2) urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;3) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;4) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;5) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;6) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;7) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego;8) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;9) środki ochrony indywidualnej.👀🏢Maksymalna kwota dofinansowania dla działań inwestycyjno-doradczych dla:⭕Mikro - 140 000 PLN- w tym 90% dofinansowania⭕Małe - 210 000 PLN- w tym 80% dofinansowania⭕Średnie - 340 000 PLN- w tym 60% dofinansowania⭕Duże - 500 000 PLN- w tym 20% dofinansowania☎💻aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu mailowego: piotr.szablewski@ldb.net.pl / biuro@ldb.net.pl

Czytaj więcej...

 RAPID – REGIONALNY AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACJI I DOŚWIADCZEŃ

30.03.2020

Więcej szczegółów już wkrótce !!!

Projekt jest dedykowaną ofertą usług doradczych i wsparcia grantowego dla podmiotów z województwa łódzkiego funkcjonujących na rynku krócej niż 24 miesiące. Projektem mogą zostać objęte podmioty, które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach. Projekt obejmuje etap pilotażu świadczenia nowych, specjalistycznych usług na rzecz start-upów w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę potrzeb. Do usług doradczych przygotowanych w ramach projektu należą: 1)           Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 2)           Opracowanie indywidualnego planu marketingowego i komunikacji, 3)           Opracowanie modelu finansowego, 4)           Ocena możliwości znalezienia inwestora, zainteresowanego wejściem kapitałowym w rozwój przedsięwzięcia, 5)           Kształtowanie i wprowadzanie produktu na rynek. Najbardziej obiecujące pomysły biznesowe będą mogły uzyskać wsparcie grantowe monitorowane w ramach opracowanego wspólnie z doradcami programu akceleracji RAPID. Chcemy wspierać nowe, innowacyjne pomysły i przedsiębiorstwa w procesach przyśpieszających ich rozwój oraz zapewniać sektorowi MŚP łatwy dostęp do wysokiej jakości świadczonych według najlepszych standardów działania, specjalistycznych, zindywidualizowanych do potrzeb start-up usług doradczych. Realizowane przez ŁDB Sp. z o.o. w ramach projektu usługi doradcze nakierowane będą również na wsparcie we wdrażaniu innowacji i współpracy biznesu ze światem nauki.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Aktualności

NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „Biznes na PLUS”

26.04.2021

NAGRODA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „Biznes na PLUS”

Z ogromną przyjemnością informujemy wszystkich przedsiębiorców z naszego regionu, iż ruszył już nabór do kolejnej edycji Nagrody Gospodarczej WŁ, której to organizatorem jest Województwo Łódzkie. Kandydaturę do nagrody można zgłaszać w 5 kategoriach:Świadomi w biznesie – Nagroda PublicznościDebiut RokuLider InnowacjiEksportowy Produkt RokuProjekt PrzyszłościDodatkowo na stronie: https://bit.ly/3dWdudz można wziąć udział w głosowaniu na nagrodę publiczności w kategorii ŚWIADOMI W BIZNESIE, i wesprzeć rzetelny biznes.Udział w konkursie jest bezpłatny Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz za pośrednictwem strony internetowej https://biznesnaplus.lodzkie.pl/Nabór trwa do 30 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej...
ŁDMP

22.04.2021

Spotkanie informacyjne o projekcie ŁDMP - 29.04.2021 r. o godz. 12.00

29 kwietnia o godz. 12.00 rozpoczynamy spotkanie informacyjne dotyczące projektu ŁDMP, na którym przedstawimy zasady udziału obowiązujące w 1 naborze❓📚🚀🔴 Aby wziąć udział w wydarzeniu, na adres mailowy 💻nowafirma@ldb.net.pl, należy wysłać zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu‼🔴W odpowiedzi na przesłanego maila zostanie przekazany zwrotnie link do spotkania, organizowanego za pomocą komunikatora internetowego.☎🔴 jeśli potrzebujecie pomocy przed spotkaniem skontaktujcie się z nami 573444044🔴Więcej szczegółów dotyczących projektu znajdziecie na stronie www: https://bit.ly/3vgYDAd

Czytaj więcej...
lodzldamlodychprzedsiebiorcow

21.04.2021

Rusza nabór w ramach Projektu „Łódź dla młodych przedsiębiorców” – I tura

Od 04.05.2021 r. osoby do 29 roku życia , które chcą założyć własną działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego mogą składać formularze rekrutacyjne w projekcie realizowanym przez Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Łódzkim Domem Biznesu Sp. z o.o. W projekcie mogą brać udział osoby: 🔴bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo w wieku od 18 do 29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID – 19,🔴zamieszkujące bądź uczące się na obszarze województwa łódzkiego w powiatach: m. Łódź, łódzki wschodni, tomaszowski, zgierski, pabianicki i brzeziński.W ramach projektu można uzyskać wsparcie w postaci:• szkoleń (indywidualnych i grupowych),• dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,• finansowego wsparcia pomostowego – min. 11 550,00 zł (6 miesięcy x 1 925,00 zł).Łączna wartość pomocy dla jednego uczestnika projektu wynosi 34 600,00 zł.W I turze naboru do projektu planowane jest zakwalifikowanie 27 osób.Dokumenty rekrutacyjne można składać:• osobiście w Biurze Projektu: ul. Piotrkowska 262/264 pokój 306, 90-361 Łódź, w godz. 8:00-15:00• listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera• elektronicznie w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).Nabór formularzy potrwa od 04.05.2021 do 24.05.2021. W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.Beneficjent zastrzega sobie również prawo do skrócenia terminu naboru w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników w danej turze (I tura – 54 formularze). W przypadkach opisanych powyżej o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych poinformujemy na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy. W związku z tym, że nadal istnieje ryzyko związane z pandemią COVID-19, zachęcamy do korzystania z elektronicznej i telefonicznej formy kontaktu. W przypadku kontaktu bezpośredniego obowiązują następujące zasady:🔴należy wcześniej umówić termin spotkania, ponieważ w Biurze Projektu jednorazowo może zostać przyjęta tylko jedna osoba,🔴do Biura obowiązkowo należy przychodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz zachować dystans społeczny - dwumetrowy odstęp,🔴przed spotkaniem należy zdezynfekować ręce. Dokumenty do pobrania dokumenty rekrutacyjne: Formularz rekrutacyjny (.doc) Pobierz Zał. nr 1 do formularza rekrutacyjnego – definicje (.pdf) Pobierz Oświadczenie o statusie na rynku pracy (.pdf) Pobierz Oświadczenia uczestnika Projektu (.pdf) Pobierz Regulamin rekrutacji uczestników (.pdf) PobierzKarta weryfikacji formalnej formularza (załącznik do Regulaminu rekrutacji) PobierzKarta oceny merytorycznej formularza (załącznik do Regulaminu rekrutacji) PobierzFormularz diagnozy potrzeb szkoleniowych (załącznik do Regulaminu rekrutacji) PobierzOpis sektorów wykluczonych (załącznik do Regulaminu rekrutacji) PobierzKarta oceny predyspozycji kandydata (załącznik do Regulaminu rekrutacji) Pobierz Dokumenty dotacyjne: Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności PobierzBiznesplan PobierzWzór karty oceny biznesplanu PobierzStandard oceny biznesplanu PobierzWzór umowy – wsparcie szkoleniowe PobierzWzór umowy – wsparcie finansowe PobierzWzór umowy – wsparcie pomostowe Pobierz

Czytaj więcej...
wydłużenie oceny wniosków

19.04.2021

Ocena projektów z naboru 2 wydłużona do 31 maja 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że ocena projektów o przyznanie grantu złożonych w naborze 2 w ramach projektu „RAPID – Regionalny Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń”, z uwagi na utrudnienia wynikające z pandemii COVID-19 zostaje przedłużona do 31 maja 2021 r. W przypadku wcześniejszego zakończenia oceny stosowna informacja zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej www.rapidakcelerator.pl oraz w mediach społecznościowych.

Czytaj więcej...
eksoc start-up

16.03.2021

„Skąd finansować start-up? Źródła, zasady, wymogi aplikowania” - szkolenie odbędzie się 18 marca w godzinach 11:30-13:00 na platformie MS Teams

Serdecznie zapraszamy do udziału w inauguracyjnym szkoleniu w ramach III edycji konkursu Konkurs EkSoc StartUpSzkolenie pt. „Skąd finansować start-up? Źródła, zasady, wymogi aplikowania” odbędzie się 18 marca w godzinach 11:30-13:00 na platformie MS Teams, VIP Talks poprowadzi Maciej Kokotek – Jako Wiceprezes w Łódzkim Domu Biznesu m.in. doradza sektorowi MŚP w doborze optymalnych ścieżek i źródeł finansowania pomysłów inwestycyjnych oraz opracowuje Strategie Rozwoju samorządów lokalnych. W II edycji konkursu Ek-Soc Startup pełnił rolę mentora dla inicjatywy startupowej Galapago link do rejestracji: https://bit.ly/30IxadtZapisane osoby otrzymają zaproszenie do Teamsa w dniu 17 marca.

Czytaj więcej...
perly

09.03.2021

Perły Samorządu 2021- IX odsłona rankingu.

💁‍♂️💚 Z ogromna przyjemnością informujemy, że #PwCPolska, jako partner merytoryczny projektu, wspólnie z #DziennikGazetaPrawna przygotowało nową edycję rankingu “Perły Samorządu 2021”. To już IX odsłona rankingu. Tegoroczna ankieta została pogrupowana tematycznie w pięciu obszarach:🕵‍♂gospodarka,🕵‍♂edukacja,🕵‍♂zdrowie i opieka,🕵‍♂cyfryzacja,🕵‍♂środowiskoSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rankingu „Perły Samorządu” 2021 r.! Wszystkie nasze zaprzyjaźnione JST.🎁🛠🏆By otrzymać tytuł najlepszego włodarza albo najlepszej gminy w Polsce, należy zarejestrować się na stronie https://bit.ly/38n3IxA, a następnie do 23 marca 2021 r. wypełnić ankietę.☎ Kontakt organizacyjny: Rafał Zieliński, rafal.zielinski@infor.pl, tel. 22 530 42 01📖🖇📅 Program kongresu, który odbędzie się już w maju: https://bit.ly/3cdO2xQ 

Czytaj więcej...